Remisser

 

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Remiss av SOU 2020:50 Fi2020/04059 Remissinstanser Remissvar: Sammanfattning Enligt Srf konsulternas uppfattning kan huvudförslaget leda till en väsentlig förenkling. Srf konsulternas uppfattning är emellertid att det alternativa förslagspaketet, med vissa justeringar, trots det är ett

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

Fi2021/00003 Av förslaget framgår bl.a. följande. Det enda verktyg som kommissionen för närvarande har för att främja en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskatteregler är en rådgivande kommitté, den s.k. mervärdesskattekommittén. Eftersom mervärdesskattekommittén är en

Läs Remissvar
 

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation. Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av

Läs Remissvar
 

Förslag om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (ert dnr 2020:149). Remissinstanser Sammanfattning Srf

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Diarienummer: Fi2020/04880 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020 (Fi2020/04880). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Remissvar: Bakgrund Coronaviruset har

Läs Remissvar
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender