Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten

Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten

Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är en Redovisningskonsult som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Sök efter en Redovisningskonsult

Redovisningskonsult med hög kvalité

En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Vem är redovisningskonsult? Vem är Revisor?

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Många kallar båda för ”revisorn”. Yrkesrollerna har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. I bilden nedan illustreras hur arbetet och tjänsterna fördelas mellan dem.

Klicka på bilden för att se den större

Redovisningskonsult eller revisor

Som framgår av bilden så har den Auktoriserade redovisningskonsulten en stor bredd på sitt arbetsområde. Den kan vara som en allmän läkares, med bred kunskap om mycket, men kan också innebära en specialisering mot olika tjänster. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänsterna, vilket gör redovisningskonsulten till företagens mest naturliga rådgivare. Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Detta ger begränsningar i möjligheten för revisorn att ge rådgivning.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förväntningar som ställs av samhälle och näringsliv.
Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Srf konsulterna, en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde Srf konsulterna och FAR ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Krav för auktorisation

Vart tredje år ska certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas. För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation ska den som är medlem och Auktoriserad Redovisningskonsult uppfylla följande krav:

  • genomgå aktualitetsutbildning
  • följa etiska regler
  • genomgå kvalitetskontroll
  • inneha godkänd ansvarsförsäkring

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år.

Information om Bokslutsrapporten

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.
Enbart den som är Auktoriserad Redovisningskonsult som arbetar enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en Bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, Bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.
En ytterligare förutsättning för att kunna avge en Bokslutsrapport är att företaget och den Auktoriserade Redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.
Har du ytterligare frågor om Bokslutsrapporten är du välkommen att kontakta oss på bokslutsrapporten@srfkonsult.se.

Slopad revisionsplikt – En reform i tiden som förenklar för småföretagaren

Det var den 21 juni 2010 som Sveriges Riksdag klubbade igenom beslutet om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Genom att avskaffa en lagstadgad revision för mindre bolag ansluter sig Sverige nu till övriga europeiska länder. Både Reko och Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.
Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
  • 3 anställda

Reglerna trädde i kraft 1 november 2010 och gäller för det räkenskapsår som påbörjats från och med 1 november 2010. För bolag med kalenderår innebär detta att man kan välja bort revision från 2011. För dessa bolag blev då 2010-12-31 det sista bokslutet med lagstadgad revision. Bolaget måste göra ett aktivt val genom att anta en ny bolagsordning som inte innehåller val av revisor.

 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera