Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten

Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är en Redovisningskonsult som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete.

Redovisningskonsult med hög kvalité

En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten. Att följa Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag är obligatoriskt för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare.

Vem är redovisningskonsult? Vem är Revisor?

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Många kallar båda för ”revisorn”. Yrkesrollerna har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. I bilden nedan illustreras hur arbetet och tjänsterna fördelas mellan dem.

Klicka på bilden för att se den större

Som framgår av bilden så har den Auktoriserade redovisningskonsulten en stor bredd på sitt arbetsområde. Den kan vara som en allmänläkares, med bred kunskap om mycket, men kan också innebära en specialisering mot olika tjänster. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänsterna, vilket gör redovisningskonsulten till företagens mest naturliga rådgivare. Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Detta ger begränsningar i möjligheten för revisorn att ge rådgivning.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förväntningar som ställs av samhälle och näringsliv.

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation och utvecklingen av en branschstandard. Under 2006 införde Srf konsulterna, en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter.

Krav för auktorisation

Vart tredje år ska certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas. För att behålla sin auktorisation ska den som är medlem och Auktoriserad Redovisningskonsult uppfylla följande krav:

  • genomgå aktualitetsutbildning
  • följa Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
  • följa etiska regler
  • genomgå kvalitetsuppföljning
  • inneha godkänd ansvarsförsäkring

För att säkerställa att arbetet på byrån sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Rex genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetsuppföljning vart sjätte år.

Sök efter en Auktoriserad Redovisningskonsult

Information om Rapport om årsredovisningen

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 300 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor. Ett nytt alternativ är att välja en Rapport om årsredovisningen som är ett kvalitetsbevis för redovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rapporten om årsredovisningen har utarbetats av Srf konsulterna branschorganisationen för Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter.

Enbart den som är Auktoriserad Redovisningskonsult som arbetar enligt kraven i Rex, Svensk standard för redovisningsuppdrag – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsredovisning – kan avge en Rapport om årsredovisningen. Den anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med kvalitetskraven i svensk och nordisk standard för redovisningstjänster.

En ytterligare förutsättning för att kunna avge en Rapport om årsredovisningen är att företaget och den Auktoriserade Redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Rex uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

Slopad revisionsplikt – En reform i tiden som förenklar för småföretagaren

Genom att avskaffa en lagstadgad revision för mindre bolag ansluter sig Sverige nu till övriga europeiska länder. Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
  • 3 anställda

Reglerna trädde i kraft 1 november 2010 och gäller för det räkenskapsår som påbörjats från och med 1 november 2010. För bolag med kalenderår innebär detta att man kan välja bort revision från 2011. För dessa bolag blev då 2010-12-31 det sista bokslutet med lagstadgad revision. Bolaget måste göra ett aktivt val genom att anta en ny bolagsordning som inte innehåller val av revisor.

 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender