Svar: 2020-04-30
Remisslänk: Remiss 2020-02-04
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser