Svar: 2020-04-30
Remisslänk: Remiss 2020-02-04
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1

Srf konsulternas förbund vill lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Remissinstanser

Remissvar

I denna promemoria föreslås ändring i hur kostförmån för en hel dag ska beräknas. Förslaget innebär att fri kost för en hel dag ska beräknas till ett belopp som motsvarar 0,5 procent av prisbasbeloppet. Lagändringen har föreslagits träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019. Att ett tydliggörande görs för när detta ska gälla ifrån förutsätter vi.

Srf konsulterna anser att det är ett bra förslag att utgå från prisbasbeloppet för beräkning av förmånsvärde istället för att värderingen sker enligt schablon med utgångspunkt i genomsnittspriset för en normal lunch av ”dagens-rätt-karaktär”. Prisbasbelopp används i många andra sammanhang och gör att det blir enklare i systemunderhåll eftersom det blir fasta parametrar att förhålla sig till. Förmånsvärdet 2020 för helt fri kost 245 kr. Om beräkningen 2020 istället hade beräknats utifrån förslaget i promemorian och motsvarat 0,5 % av det förhöjda prisbasbeloppet som är 47 300 kronor hade förmånsvärdet blivit 236,5. Detta ska sedan avrundas till närmaste femtal kronor, vilket hade blivit 240 kr. Det innebär ett lägre förmånsvärde än tidigare vilket bör tas med i konsekvensanalysen.

Tillbaka till övriga remisser
 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender