Svar: 2022-01-03
Remisslänk: Remiss 2021-10-13
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Fi2021/03348

Remissinstanser

Remissvar: 

Srf konsulterna (Srf) har inga synpunkter på förslaget att nybilspriset för miljöanpassade bilar sätts ned med ett schablonberäknat belopp vid en beräkning av förmånsvärdet.

Enligt Srf konsulternas uppfattning bör dock reglerna tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med den 1 januari 2023.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt förslaget ska reglerna träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med det datumet.

Ett ikraftträdande, som påverkar arbetsgivarens löneredovisning, under ett beskattningsår är alltid problematiskt eftersom det kan leda till ofrivilliga fel. En annan nackdel kan vara att arbetsgivarens administrativa kostnader ökar oproportionerligt.

Srf delar bedömningen att förutsägbarhetsskäl talar för att endast bilar som blir skattepliktiga efter ikraftträdandet ska omfattas.  Till skillnad mot promemorians förslag menar Srf att reglerna bör tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med den 1 januari 2023.

Enligt promemorian förväntas effekterna av förslaget ge små skatteeffekter. Under ikraftträdandet 2022 beräknas ökningen av skatteintäkterna understiga 10 miljoner koronor (s 16). Därmed finns det inga skattemässiga skäl mot att reglerna bör tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med den 1 januari 2023.

Tillbaka till övriga remisser
 
25
jan
25 jan

Periodisk sammanställning via e-tjänst

Företag som använder e-tjänst för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket för december 2021 eller sista kvartalet 2021 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender