Svar: 2018-03-06
Remisslänk: Remiss 2017-12-08
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Ju2017/08451/L1)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende ändringar i förordningen om revisorer (1995:665) avseende förändringar i kompetenskraven för revisorer.

Bakgrund

Revisorsförordningen innehåller idag två krav för att få avlägga revisorsexamen för auktorisation som inte baseras på EUs revisorsdirektiv. Revisorsinspektionen bedömer att en sådan svensk särreglering försvårar rekryteringen av morgondagens revisorer, såväl vad avser den kompetensbredd som kan behövas i framtiden med nya problemområden i företagen samt den volym av revisorer som kan komma att behövas.

Förslag enligt promemorian framförs därför på att ta bort dessa särregler och därmed anpassa de svenska reglerna till EU-direktiven. De svenska särregler som avses är:

  • Kravet att företagsekonomi ska vara huvudområdet i den sökandes examen
  • Kravet att genomgå ytterligare 2 års teoretisk eller praktisk utbildning

Enligt de nya regler som föreslås innebär detta att den totala utbildningstiden sjunker från 8 till 6 år, genom att förutsättningarna för att få avlägga revisorsexamen förändras till att bli:

  • Godkänd kandidatexamen från universitet eller högskola med 180 hp
  • Ämnesområden ska omfatta vad som krävs för revisor utan utpekat huvudområde
  • Praktisk utbildning under minst 3 år

Enligt förslaget i promemorian ska de nya reglerna införas från 1 juli 2018. 

Generella synpunkter

Majoriteten av de svenska företagen är idag undantagna från det lagstadgade kravet på revision, och följden har blivit att enbart ca 30% av de företag som kan välja har valt att ha revision. Andelen utan revision ökar samtidigt löpande eftersom 4 av 5 nystartade företag väljer bort revision.

De svenska gränsvärdena för att kräva lagstadgad revision är extremt låga jämfört mot andra länder inom EU, och har även ifrågasatts under lång tid. Sannolikheten att fler företag i framtiden kommer att undantas från revision är därför relativt hög. Mot denna bakgrund framstår det som något märkligt att Revisorsinspektionen motiverar en förändring av kraven med att den framtida försörjningen av revisorer måste tryggas. Utvecklingen går istället åt motsatt håll, och den mest sannolika orsaken till att allt färre avlägger revisorsexamen torde vara att man inte ser revisor som ett framtidsyrke, och inte att kraven jämfört med EU är för höga för att locka studenter att välja denna yrkesinriktning.

Srf konsulterna anser att regelverken ska utformas baserat på de kompetensbehov som finns och inte för att påverka volymen av utbudet av revisorer.

Synpunkter på förslaget

Revisorsrollen avser främst att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen för ett företag är korrekt, och därmed tillförlitlig som beslutsunderlag för såväl ägare som övriga intressenter och finansiärer. Genom sin kontrollfunktion tilldelas dock revisorer även flera ämnesområden, som ibland ligger något utanför den egentliga yrkesrollen. Detta kan avse analyser av hållbarhet, IT-säkerhet samt revision av mjuka och affärsstrategiska variabler. I en allt mera komplex värld kan det ifrågasättas om alla dessa kompetensområden kan rymmas inom en yrkesroll, eller om det istället i framtiden är en uppdelning av yrkesrollen som är nödvändig.

Baserat på ett perspektiv av att revisorn ska bli en ”mångsysslare” inom kontrollverksamhet krävs mycket höga krav och då sannolikt även en svensk särreglering utöver EUs krav. Om perspektivet istället är att utbilda revisorer för de grundläggande och naturliga arbets-uppgifter som hör till denna yrkesroll så framstår det svårt att motivera svenska särregler utöver EU-direktiven.

Srf konsulterna anser att yrkesrollen för att skapa det framtida förtroende för revision som kommer att krävas i en komplex ekonomisk miljö ska fokusera på kontroll av ett företags räkenskaper och förvaltning, samt de risker som är förknippade med dessa områden. Ur ett sådant perspektiv krävs en väsentlig del av kunskapsinhämtningen inom företagsekonomi, men det som är mest avgörande är inte om detta är valt som huvudområde, utan att den bredd som omfattar centrala områden inom redovisning, skatt och juridik kommer att vara en del av grundkraven. Med ett sådant krav behövs inte det svenska särkravet på företags-ekonomi som huvudområde.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att ta bort kravet på företagsekonomi som huvudområde i utbildningen, förutsatt att kraven kvarstår på den ämnesinriktning som säkerställer de arbetsområden som är och bör vara i fokus för revisionen av räkenskaper och förvaltning.

Promemorian föreslår även att den totala utbildningstiden ska minskas från nuvarande 8 till 6 år, genom att anpassa till EUs krav på 3 års praktisk utbildning, jämfört med de svenska särregler som kräver 5 års tillkommande utbildning av teori och praktik.

Den som avlägger revisorsexamen klarar idag de krav som finns för auktorisation. Detta kommer inte att ändras enligt förslaget, utan den sökande måste fortsatt klara samma typ av examen. Det innebär att även om förutsättningarna att klara examen sannolikt ökar med längre erfarenhet, så finns det inte skäl att föreskriva att den sökande ska förbereda sig på ett annorlunda sätt i Sverige än i övriga EU-länder.

Det vore dock lämpligt att i samband med den förändring som föreslås här att föreskriva att den som innehar auktorisation ska dokumentera sin aktualitetsutbildning mera regelbundet än vad som nu krävs. Enligt nuvarande regler ska bedömningen av att revisorn inhämtat föreskriven aktualitetsutbildning ske i samband med kvalitetskontrollen, dvs minst vart 6:e år. Det innebär att man saknar kontroll över revisorns uppdatering under mycket långa perioder, och det vore högst lämpligt att göra sådan avstämning mera regelbundet, t ex genom att kräva att den som är auktoriserad revisor ska redovisa sin inhämtade aktualitets-utbildning minst vart 3:e år.

Srf konsulterna tillstyrker att den tillkommande utbildningstiden avseende praktik sänks till 3 år från nuvarande 5 år, för att anpassa svenska regler till EUs direktiv. Detta förutsätter att den nuvarande revisorsexamen inte förändras utan kvarstår enligt nuvarande nivå och format. I samband med denna förändring bör även föreskrivas att den som är auktoriserad revisor ska redovisa sin inhämtade aktualitetsutbildning minst vart 3:e år.

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76

Mikael Carlson

Branschansvarig Redovisning
E-post: mikael.carlson@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender