Svar: 2018-03-06
Remisslänk: Remiss 2017-12-14
Revisorsinspektionen
Box 24014
104 50 Stockholm

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Dnr 2017-1241)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende nya föreskrifter om utbildning och prov för auktorisation av revisorer. Remissvaret lämnas enligt nedan.

Bakgrund

Revisorsinspektionen bedömer att dagens föreskrifter om utbildningskraven försvårar rekryteringen av morgondagens revisorer, såväl vad avser den kompetensbredd som kan behövas i framtiden samt den volym av revisorer som kan komma att behövas.

Revisorsinspektionen föreslår därför nya föreskrifter om kraven på utbildning och det prov som ska erläggas för att få auktorisation som revisor. Syftet är att förtydliga kraven samt att öka förutsättningarna för att utforma utbildningar som uppfyller de teoretiska kraven inom ramen för en 3-årig utbildning vid universitet eller högskola.

Förslag enligt promemorian framförs på att ta bort vissa begränsande krav samt att förtydliga vad de nya kraven innebär enligt följande:

  • Kravet att företagsekonomi ska vara huvudområdet i den sökandes examen tas bort, vilket innebär att det blir enklare att inrymma de olika delområden som krävs för auktorisation inom ramen för 180 hp.
  • Kravet på hur olika kunskapsområden ska inhämtas förtydligas, vad avser fördelningen mellan vad som kan studeras vid universitet eller högskola och den yrkesinriktade utbildning som krävs för auktorisation.
  • Studiernas fördelning mellan obligatoriska och icke obligatoriska ämnen förtydligas.

Utformningen och formatet för revisorsexamen föreslås inte förändrad, utan promemorian fokuserar på de förkunskaper som krävs för att kunna avlägga examen. Enligt förslaget i promemorian ska de nya reglerna införas från 1 juli 2018.

Generella synpunkter

Majoriteten av de svenska företagen är idag undantagna från det lagstadgade kravet på revision, och följden har blivit att enbart ca 30% av de företag som kan välja har valt att ha revision. Andelen utan revision ökar samtidigt löpande eftersom 4 av 5 nystartade företag väljer bort revision.

De svenska gränsvärdena för att kräva lagstadgad revision är extremt låga jämfört mot andra länder inom EU, och har även ifrågasatts under lång tid. Sannolikheten att fler företag i framtiden kommer att undantas från revision är därför relativt hög. Mot denna bakgrund framstår det som något märkligt att Revisorsinspektionen motiverar en förändring av kraven med att den framtida försörjningen av revisorer måste tryggas. Utvecklingen går istället åt motsatt håll, och den mest sannolika orsaken till att allt färre avlägger revisorsexamen torde vara att man inte ser revisor som ett framtidsyrke, och inte att kraven är så otydliga att detta motverkar att studenter väljer denna yrkesinriktning.

Srf konsulterna anser att regelverken ska utformas baserat på de kompetensbehov som finns och inte för att påverka volymen av utbudet av revisorer.

Synpunkter på förslaget

Kompetenskraven för en revisor bör primärt fokusera på den kontroll av räkenskaper och förvaltning som utgör grunderna i ägarnas behov av att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen för ett företag är korrekt, och därmed tillförlitlig som beslutsunderlag.

Srf konsulterna anser med denna utgångspunkt att de 10 obligatoriska ämnesområden som framgår enligt förslagets 2 § som lämplig. Därutöver framgår av 5 § att ytterligare 9 ämnen kommer att ingå i revisorsexamen, dock anges dessa som icke-obligatoriska att studera, utan här sker kunskapsvalideringen enbart via examen. Bland dessa 9 icke-obligatoriska ämnen ingår dock både beskattningsrätt samt civil- och handelsrätt. Dessa båda ämnen torde vara av största vikt att ha en mycket god förståelse av, och Srf konsulterna anser därför att dessa båda ämnen borde ingå i det obligatoriska blocket som ska studeras utöver enbart examen, och därmed även utgöra ett behörighetskrav för att få avlägga examen. Detta gäller i synnerhet som det lämnade förslaget anges ha till syfte att höja utbildningens kvalitet och relevans.

I promemorian föreslås även att kravet på att ämnet företagsekonomi ska utgöra huvud-inriktning ska tas bort. Orsaken är att det styr strukturen för studierna vid universitet och högskola på ett sätt som gör det svårt att omfatta den ämnesbredd som krävs enligt 2 § punkt 1-5 inom ramen för en 3-årig utbildning. Ett borttagande av detta krav gör det således lättare att uppnå den bredd av ämnen som ingår i den totala kravbilden.

Mot bakgrund av ovan uttrycker Srf konsulterna följande syn på förslaget:

Srf konsulterna tillstyrker förslaget på obligatoriska ämnen, men anser att beskattningsrätt samt civil- och handelsrätt är centrala för yrkesrollen och därför ska flyttas från icke-obligatoriska till att vara obligatoriska ämnen för behörighet inför examen.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att ta bort kravet på att företagsekonomi ska vara huvudinriktning, till förmån för att skapa en större flexibilitet i ämnesfördelningen.

Srf konsulterna tillstyrker fördelningen av studier som innebär att de ämnen som anges i 2 § punkt 1-5 ska genomföras vid universitet och högskola, samt att övriga ämnen med större inslag av praktisk förankring kan utföras av annan leverantör, dock med undantag för punkterna 3 och 4 bland de icke-obligatoriska ämnena som bör studeras i likhet med § 2 punkt 1-5.

Promemorian lyfter fram ett behov av aktuella och breda kunskaper även inom nya områden som t ex IT och icke-finansiell information. Sådana kunskaper behöver fortlöpande byggas på även för redan auktoriserade revisorer. Det vore därför lämpligt att införa krav som medför att utbildningen skapar en fortlöpande kunskapsuppbyggnad som omfattar de nya problemområden som företagen ställs inför i en modern affärsmiljö.

Srf konsulterna anser att det utöver examen ska finnas tydliga krav på fortlöpande aktualitetsutbildning som stäms av minst vart 3:e år, och inte som idag enbart vid revisorns kvalitetskontroll som kan ske med upp till 6 års mellanrum. Ett sådant krav skulle påverka kvaliteten hos revisorskåren i större utsträckning än enbart en förändring av kraven på grundutbildning och examen.

 

 

 

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76

Mikael Carlson

Branschansvarig Redovisning
E-post: mikael.carlson@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender