Svar: 2018-08-31
Remisslänk: Remiss: 2018-05-30
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Diarienummer: Ju2018/03135/L1

Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt.

Remissinstanser

Remissvar

Med undantag för de synpunkter som följer nedan har Srf konsulternas förbund inget att invända mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Den ändring som enligt promemorian föreslås i 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen (1995:1554); ÅRL har sin grund i att det tillkommer ett begrepp i 1 kap. 10 c § aktiebolagslagen (2005:551); ABL. Enligt promemorian föreslås ändringen i ABL med anledning av att ett tidigare begrepp varit krångligt.

Den ändring som föreslås i ÅRL är att begreppet ”aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige” ersätts med det nya begreppet ”publikt noterat aktiebolag”. Det begreppet definieras inte i ÅRL, men det föreslås definieras i ABL. Definitionen i ABL omfattar även aktier som är upptagna till handel på ”motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. Det synes med andra ord vara en utökning av omfattningen.

Det kan också noteras att formuleringarna ”aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige” och ”aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” förekommer på ett 10 tal ställen i ÅRL idag. Det är endast på ett ställe där promemorian föreslår en ändring till det nya begreppet ”publikt noterat bolag”.

Srf konsulternas förbund anser att det är olyckligt att på detta sätt införa en ny definition i ÅRL och ställer oss också frågan om det är gjort en fullständig analys av om det borde ändras på något annat ställe. Detta om nu ändring ska göras över huvud taget.

Claes Eriksson

Redovisningsexpert
Tel: 010-483 80 51
E-post: claes.eriksson@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
25
jul
25 jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni eller andra kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender