Svar: 2018-03-05
Remisslänk: Remiss 2017-12-08
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Exitbeskattning för fysiska personer

Fi2017/04529/S1

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”.

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulternas förbund avstyrker förslaget om att införa en exitbeskattning för fysiska personer enligt den modell som presenteras i Skatteverkets promemoria. Förslaget har så stora brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Motivering

Skatteverkets förslag medför stora konsekvenser för ett fåtal personer. Men även om antalet personer som kommer att beröras av de föreslagna reglerna är begränsat borde exitbeskattningen ha utretts av en oberoende kommitté.

Skatteverkets förslag är utpräglat fiskalt och riskerar att få betydligt mer långtgående konsekvenser för konkurrenskraft och jobb än reglerna i sig.

Förslaget att utflyttningsbeskattning ska ske till tillgångarnas marknadsvärde medför stora utrednings- och tillämpningsproblem.

Skatteverket skriver i sin promemoria att värderingen av andelar i fåmansföretag och andra onoterade företag kan vara besvärlig, i vart fall om det gäller ett företag med pågående verksamhet. Varje värdering av icke marknadsnoterade andelar bygger på att man kan bedöma den unika risken för värderingsobjektet, något som förutsätter tillgång till företagsintern information och erfarenhet som en extern värderare många gånger saknar.

Skatteverket anser inte att en enkel och schabloniserad värderingsmodell kan accepteras vid en exitbeskattning utan poängterar att en godtagbar företagsvärdering i princip ska vara upprättad på vedertaget sätt och innehålla såväl en värdering av framtida avkastning, en multipelvärdering avseende omsättning, vinst och eget kapital samt en jämförande värdering med branschspecifika företag. En enklare värdering riskerar otvivelaktigt att slå fel, framhåller man.

Det finns ingen enkel och rättssäker metod att tillämpa för en sådan marknadsvärdering som Skatteverket anser bör ligga till grund för en exitbeskattning. Beroende på vem som gör beräkningen kan det därför bli stora skillnader i vad som ska anses vara marknadsvärde i det enskilda fallet.

Skatteverket skriver också att verkets erfarenhet är att den skattskyldige och Skatteverket ofta kan ha olika uppfattning i värderingsfrågan, som då slutligt måste avgöras av domstol.

För att beräkna värdet på andelarna i ett onoterat företag krävs i regel en oberoende värdering. En sådan kostar enligt Skatteverkets uppskattning åtminstone 25 000–30 000 kronor om det är fråga om ett normalstort företag. Kostnaden kan dock bli markant högre om bolaget innehåller en fastighet eller vid mer komplexa förhållanden, skriver Skatteverket.

I många fall torde dock en värdering kosta dubbelt och till och med tre gånger så mycket.

Till detta kan betydande belopp behöva läggas på ombudskostnader i skattedomstolarna för det fall, trots anlitad värderingsexpertis, Skatteverket skulle vara av den uppfattningen att beräknat marknadsvärde inte är högt nog sett ur fiskal synpunkt.

Det kan inte vara rimligt att man som Skatteverket gör, utan analys av konsekvenserna, föreslå regler som medför så stora kostnader för enskilda företag. Då uppgifterna måste tas fram för redovisning i inkomstdeklarationen torde de heller inte vara avdragsgilla för företaget vid inkomstbeskattningen.

Till detta kommer att Skatteverket vill ha möjlighet att påföra skattetillägg när verkets beräkning avviker från den värdering som företaget med hjälp av anlitad expertis låtit göra.

Skatteverket föreslår att vid utflyttning ska exitskatt bara tas ut om värdet på den exitskatteomfattande egendomen överstiger 100 000 kr. Men alla företag som har en delägare som flyttar ut måste bekosta en värdering. För det är först efter värderingen man kan konstatera att värdet inte överstiger 100 000 kr.

Företagets kostnader för att uppfylla Skatteverkets krav för redovisnings i inkomstdeklarationen kan alltså komma att vida överstiga den skatt som Skatteverket vill säkerställa betalningen av.

Skatteverkets förslag kan inte anses uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och proportionalitet.

Förslaget kan också i flera delar ifrågasättas ur ett EU-rättsligt perspektiv. Hade exitbeskattningen utretts av en oberoende kommitté så borde den frågan ha varit utredd och klar när förslaget skickades ut på remiss. Det får ses som en allvarlig brist att så inte är fallet.

Srf konsulternas förbund anser att om problemet med att företag och företagare flyttar ut från Sverige verkligen är så stort att särskild lagstiftning behövs för att säkerställa att beskattning sker av värden som upparbetats i Sverige, bör sådan lagstiftning tas fram av en oberoende kommitté och inte av Skatteverket.

Risken är dock stor att sådan beskattning får motsatt effekt än den avsedda. Företagen och företagarna med goda utvecklingsmöjligheter väljer med en sådan lagstiftning att flytta ut i ett tidigt skede innan värdet på företaget blivit särskilt högt. Till stor skada för Sverige och svensk sysselsättning.

Srf konsulternas förbund avstyrker att en exitbeskattning införs enligt den modell som Skatteverket föreslår.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
E-post: jonas.sjulgard@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
mar
20 mar

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender