Svar: 2022-01-07
Remisslänk: Remiss 2021-12-10
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Diarienummer: Fi2021/03915

Remissinstanser

Synpunkter

Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna förlängningen, men förordar att förlängningen i stället bestäms

– i första hand till tolv månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 31 december 2022, och

– i andra hand till sex månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 30 juni 2022.

Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 ökar till den grad att Folkhälsomyndigheten har beslutat nya rekommendationer om att om möjligt undvika trängsel m.m. (s. 5 i promemorian). Det förefaller mot den bakgrunden sannolikt att med en begränsning till endast tre månaders förlängning av den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten så kan vi se fram emot ytterligare förlängning(-ar). Onödigt frekventa justeringar av gällande rätt medför ovisshet och merarbete för arbetsgivarna. Förra gången förlängdes skatte- och avgiftsfriheten ett år, den 1 januari – den 31 december 2021. Det var en rimlig tid, som också sammanföll med kalenderåret och därför enkelt att hantera. Att denna gång förlänga skatte- och avgiftsfriheten med ytterligare ett år eller åtminstone med ett halvår förefaller mot nämnda bakgrund rimligt. En förlängning med kortare tid än så kommer sannolikt medföra behov av ytterligare förlängning. Bättre att vid ovisshet om hur lång tid som smittspridningen kan förväntas pågå ta till en något generösare tid än att lägga tid och resurser som kan användas till annat på förlängningar.

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender