Svar: 2019-03-15
Remisslänk: Remiss 2019-01-31
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
info@digg.se

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Ärendenummer 2019-8 

Srf konsulternas förbund vill lämna synpunkter på Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor. Remissvaret anges enligt nedan.

Synpunkter på förslaget

Srf konsulternas medlemmar biträder många små och medelstora företag i Sverige. Utgångspunkten för detta remissvar är därför de behov och förutsättningar som finns i dessa företag.

Srf konsulterna är positiva till det förslag som lämnas i 4 § om en avgiftsfri fakturaportal för leverantörer. Många företag saknar systemstöd för att kunna fakturera elektroniskt och det är viktigt att dessa företag inte utestängs från att sälja sina varor och tjänster till offentlig sektor.

Förslaget innebär att företagaren utifrån sina egna fakturor, som inte är upprättade i digital form, manuellt ska registrera uppgifterna på fakturorna i fakturaportalen för att dessa uppgif­ter ska tas emot av myndigheten. Vår bedömning är att de uppgifter som företagaren regi­strerar i fakturaportalen inte behöver sparas av företagaren för att denna ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Företagaren behöver endast spara de fakturor som denne själv upprättat. Den informationen bör på något sätt förtydligas för före­tagaren.

Vi instämmer i den synpunkt som lyfts fram i konsekvensutredningen att den manuella regi­streringen i fakturaportalen kommer att kräva mer resurser i form av tid för företagaren. Vi vill även lyfta fram att den manuella registreringen med automatik medför en risk att uppgif­terna registreras felaktigt eller ofullständigt och inte överensstämmer med den faktura som företagaren utfärdat. Den manuella hanteringen gör att risken för felaktiga registreringar finns även om företagaren inte medvetet velat göra fel.

Utifrån myndighetens perspektiv bör förtydligas om det räcker med att de uppgifter som tas emot i fakturaportalen sparas eller om även den faktura som företagaren utfärdat ska tas emot för att myndigheten ska kunna verifiera uppgifterna i fakturaportalen.

Maria Albanese

Redovisningsexpert
Tel: 010-483 80 54
E-post: maria.albanese@srfkonsult.se

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön och enhetschef Sakkunskapsenheten
Tel: 010-483 80 56
E-post: zennie.sjolund@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
aug
20 aug

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender