Svar: 2023-01-27
Remisslänk: Remiss 2023-01-12
Finansdepartementet

Dnr Fi2022/03365

Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern

Srf konsulterna har fått tillfälle att svara på rubricerade förslag.

Synpunkter

Förslagen har tre huvudsakliga syften:

1) modernisera mervärdesskatterapporteringen,
2) uppdatera mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin, och
3) introducera en enda registreringspunkt för mervärdesskatt.

Modernisera mervärdesskatterapporteringen

Förslag
Kommissionen föreslår att digitala rapporteringskrav införs för gränsöverskridande transaktioner
mellan beskattningsbara personer inom EU. Samtidigt slopas kravet på att ge in periodiska sammanställningar. Rapporteringssystemet ska baseras på e-faktura med EU-gemensam standard. Obligatorisk e-fakturering införs samtidigt för gränsöverskridande transaktioner inom EU. Transaktionerna ska rapporteras in till skattemyndigheten inom två dagar efter att fakturan utfärdats. Det är valfritt för medlemsstaterna att införa e-faktura och rapporteringsskyldighet för nationella transaktioner. Om det införs så ska de följa den EU-gemensamma standarden. Förslaget ska tillämpas från och med den 1 januari 2028.

Synpunkter
Om kravet på att lämna in periodiska sammanställningar slopas underlättar det för företagen. Samtidigt innebär det att varje gränsöverskridande transaktion i stället ska rapporteras till Skatteverket inom två dagar efter att fakturan utfärdats, vilket innebär en större administrativ börda.

Om programvaruföretagen hinner utveckla en automatisk rapporteringsfunktion till ikraftträdandet är Srf konsulterna positiva till förslaget, men om de inte hinner utveckla en automatisk rapporteringsfunktion till ikraftträdandet är Srf konsulterna – pga. den i så fall ökade administrativa bördan – negativa till förslaget.

Vad gäller nationella transaktioner är Srf konsulterna i avvaktan på att frågan utreds försiktigt positiva till obligatorisk e-fakturering, under förutsättning att en automatisk rapporteringsfunktion hinner utvecklas till ikraftträdandet.

Uppdatera mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin

Förslag
Kommissionen föreslår att en beskattningsbar person som tillhandahåller korttidsuthyrning av boende eller passagerartransport genom ett elektroniskt gränssnitt såsom en plattform eller liknande, ska anses tillhandahålla de underliggande tjänsterna. Plattformen ska därmed redovisa mervärdesskatt på tjänsterna i de fall mervärdesskatt inte redovisas av säljaren.

Synpunkter
Förslaget innebär att tjänster som idag är undantagna från skatteplikt till mervärdesskatt pga. låg omsättning (9 d kap. mervärdesskattelagen [ML]) kommer belastas med mervärdesskatt. Även om förslaget inte innebär någon ökad administrativ börda för de minsta företagen eftersom plattformen eller liknande är skattskyldig så innebär förslaget att konkurrensfördelen för de – i Sveriges fall – riktigt små företagen försvinner. De får därmed svårare att etablera sig på marknaden och med tiden växa sig större.

Omsättning som idag inte medför mervärdesskattedebitering kommer således i och med förslaget att föranleda mervärdesskattedebitering. Den ökade kostnaden drabbar konsumenterna, som får lägre köpkraft.

Förslaget innebär att ytterligare en särbestämmelse skulle införas. Det skulle göra mervärdesskattebestämmelserna än mer oöverskådliga än vad de redan är. Enligt Srf konsulterna borde i stället fokus vara på att förenkla genom att minska antalet särbestämmelser.

Mot denna bakgrund och särskilt eftersom Srf konsulterna ser det som en nackdel för näringslivet att konsumenterna får lägre köpkraft avstyrker Srf konsulterna förslaget.

I sammanhanget kan erinras om att de digitala plattformarna sedan den 1 januari 2023 till skattemyndigheten i det land där plattformsoperatören har sin hemvist ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Skattemyndigheterna kan mot bakgrund därav antas ha god kontroll vad gäller vilka som har omsättning som överstiger skattepliktsgränsen.

Introducera en enda registreringspunkt för mervärdesskatt

Förslag
Förslaget syftar till att minska antalet fall där företag behöver vara registrerade för mervärdesskatt i flera länder. Avsikten är att minska företagens administrativa börda.

Detta sker genom:

– utökad möjlighet att redovisa mervärdesskatt i annat EU-land genom deklarationer som lämnas elektroniskt via företagets etableringsland (one stop shop eller OSS), och
– utökad användning av omvänd skattskyldighet (dvs. att köparen blir skyldig att betala skatten i stället för säljaren) vid transaktioner mellan företag när säljaren inte är etablerad i det land där skatten ska redovisas.

Förslaget innebär också att plattformar som medverkar vid försäljning av varor inom EU ska vara skyldiga att betala mervärdesskatten i fler fall än i dag. Utöver det finns ett förslag som avser distansförsäljning av importerade varor av mindre värde (150 euro). I dag får plattformar ta ut, redovisa och betala mervärdesskatt för dessa varor, i stället för att köparen blir skyldig att betala mervärdesskatt för import när varorna importeras till EU (importordningen eller IOSS). Kommissionen vill göra det obligatoriskt för plattformen att redovisa skatten via IOSS i sådana fall. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Kommissionen föreslår också vissa förtydliganden av de nuvarande reglerna om mervärdesskatt vid e-handel som avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Synpunkter
Srf konsulterna är positiva till att möjligheten/skyldigheten att redovisa mervärdesskatt i annat EU-land via OSS och IOSS utökas.

Srf konsulterna är positiva till att användningen av omvänd skattskyldighet utökas. Srf konsulterna ser gärna att omvänd skattskyldighet införs för samtliga omsättningar, dels för att minska komplexiteten (se alla varianter och därmed sammanhängande gränsdragningsproblem på vem som är skattskyldig i 1 kap. 2 § ML), dels för att minska antalet mervärdesskattebedrägerier.

Vad gäller distansförsäljning av importerade varor av mindre värde är Srf konsulterna positiva till att det blir obligatoriskt för plattformen att redovisa skatten via IOSS.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
13
feb
13 feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender