Svar: 2020-08-14
Remisslänk: Remiss 2020-04-29
Finansdepartementet

Ny lag om källskatt på utdelning

Ds 2020:10, Fi 2020/02014/S1

Srf konsulternas förbund, Srf konsulterna, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade promemoria. Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag. Det är mot den bakgrunden Srf konsulterna nu lämnar följande synpunkter.

Remissinstanser

Remissvar:

Benämning

Den nuvarande benämningen på en sådan källskatt – kupongskatt – föreslås ersättas med en mer deskriptiv benämning. Den nya skatten på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga benämns källskatt på utdelning.

Srf konsulter tillstyrker förslaget om att ändra nuvarande benämning till källskatt på utdelning.

Skattesats

Enligt huvudregeln är skattesatsen 30 procent på all skattepliktig utdelning. Internationellt ligger Sverige i det övre spannet. De flesta länder ligger i intervallet 20-30 %.

I promemorian anförs flera skäl till att det är tänkbart att Sverige skulle få totalt sett större skatteintäkter vid en skattesats på 20 procent (p. 5.6.1). Att ta ut skatt med 30 procent skulle dessutom strida mot EU-rätten dels eftersom utdelning till svenska bolag tas ut med en bolagsskattesats om 20,6 procent och dels eftersom utdelning på onoterade andelar till obegränsat skattskyldiga fysiska personer efter kvotering till 5/6-delar har en effektiv skattesats om 25 %. På grund av Sveriges skatteavtal med övriga medlemsländer begränsas emellertid beskattningen till 15 procent. Något faktiskt EU-rättsligt hinder kommer därmed inte föreligga.

Även om det inte kommer föreligga något EU-rättsligt hinder mot en skattesats om 30 procent kvarstår det faktum att det är tänkbart att Sverige kan få högre skatteintäkter vid en skattesats om 20 procent. Fråga uppstår då vad som talar för en skattesats om 30 procent. I promemorian nämns härvidlag att en hög grundskattesats utgör en drivkraft att lämna efterfrågade uppgifter. Skillnaden i drivkraft mellan 20 och 30 procent torde vara försumbar och – som även promorian anför – med en lägre skattesats är det tänkbart att fler skattskyldiga skulle anse att det inte är värt att begära återbetalning, dvs. resultatet blir då högre skatteintäkter till staten.

Srf konsulterna förordar att skattesatsen bestäms till 20 procent eller i vart fall begränsas till 25 procent.

Information

Srf konsulterna delar promemorians uppfattning om att det troligen finns det skäl att anta att kännedomen om kupongskatten är låg i dag hos små företag. Rörligheten för fysiska personer har ökat. Exempelvis är det fler som flyttar utomlands på ålderns höst. Mot denna bakgrund är det problematiskt att företagen inte känner till att kupongskatt ska innehållas vid utdelning till någon som är begränsat skattskyldig. Det är därför viktigt att Skatteverket innan lagen träder i kraft informerar kupongbolagen om de skyldigheter som följer av lagen, gärna med riktad information särskilt till kupongbolagen.

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender