Svar: 2021-03-21
Remisslänk: Remiss 2020-12-21
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
mervärdesskatt och punktskatter

Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Diarienummer: Fi2020/05159

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser